Sản phẩm Phước Thịnh cung cấp
Dự án Túi Phước Thịnh thực hiện
Dự án Túi rút HARLEY DAVIDSON VIETNAM
Dự án Túi rút FACTORY FITNESS YOGA
Dự án Túi rút SJT
Dự án Túi rút SƠN THẢO MUAY CLUB
Dự án Túi vải bố canvas GROUP G ASIA PACIFIC
Dự án Túi vải bố canvas BOTANICAL
Dự án Túi vải bố canvas LES REVEURS
Dự án Túi vải bố canvas RADA
Dự án Túi vải bố canvas LAUNDRY TECHNOLOGY
Dự án Túi vải bố canvas TEOXANE
Dự án Túi vải bố canvas đỏ trơn
Dự án Túi vải bố canvas MERCI
Tăng thiện cảm khách hàng khi dùng túi rút in logo làm quà

May theo yêu cầu từ 50 cái / mẫu.